Je bevindt je hier: Home / Recensies / Recensies DCD-hulpgids voor leerkrachten

Recensies DCD-hulpgids voor leerkrachten

dcdZeer bruikbare tips en eenvoudig toe te passen

De centrale vraag in dit boek is hoe een kind met DCD op school zodanig begeleid kan worden dat het tot positievere resultaten komt. Rode draad vormt de overtuiging dat de school inderdaad het verschil kan maken, zonder dat dit heel grote aanpassingen vereist. Met extra zorg, begrip en een goede samenwerking tussen alle betrokkenen kunnen leerlingen met DCD meedoen met het spelen en leren op de reguliere school. De auteur is kinderergotherapeut van opleiding. Het boek is dan ook geschreven vanuit de invalshoek van de ergotherapie. Toch geeft Eelke van Haeften blijk van een grote feeling met de klaspraktijk. Haar jarenlange ervaring in het geven van adviezen en nascholingen aan leerkrachten omtrent kinderen met DCD, maakt van dit boek een zeer bruikbaar instrument voor de leerkracht en de zorgcoördinator van de kleuter- en de lagere school. In een eerste deel wordt duidelijk weergegeven wat DCD is, wat de achtergronden zijn en waarom kinderen met DCD verschillen. Voorkennis over het onderwerp is aldus niet nodig. Het grootste deel van het boek is echter gewijd aan heldere adviezen en tips voor het zo goed mogelijk afstemmen van het onderwijs aan de leerling met DCD. De tips zijn zeer bruikbaar en eenvoudig toe te passen. Niet alleen de klasleerkracht en de zorgcoördinator, maar ook de gymleerkracht zal hier veel inspiratie uit halen. De vele praktijkvoorbeelden geven de lezer meer inzicht in het gedrag en het sociaal-emotioneel ervaren van het kind met DCD. De lay-out is zo gekozen dat de voorbeelden en de tips sterk in het oog springen.  
- helder taalgebruik en overzichtelijke lay-out
- beknopte achtergrondinformatie, veel praktijkvoorbeelden en een brede waaier aan tips
- de tips zijn zeer bruikbaar en eenvoudig toe te passen

 
Tips die we onthielden...

Het boek biedt tips om de mogelijkheden van de leerling te maximaliseren, om de schoolomgeving aan te passen aan de leerling met DCD en om de schoolse vaardigheden te ondersteunen. Belangrijke nota hierbij is dat deze tips gezien moeten worden als mogelijk helpende ideeën. Omdat de uitingsvorm en het achterliggend probleem van DCD en de leerlingen zelf zo verschillen, is het immers onmogelijk om vaste tips te geven die voor ieder kind werken en blijven werken. Een greep uit de tips om de mogelijkheden van de leerling te maximaliseren: - Stress als gevolg van druk op prestatie of tempo werkt extra nadelig op de mogelijkheden van kinderen met DCD. Neem deze druk dus zoveel mogelijk weg door te selecteren binnen de aangeboden taken. Differentiatie, verlengde instructie en individuele instructie zijn de kernwoorden in het maximaliseren van de mogelijkheden van leerlingen met DCD:
- Tienvingerig typen vraagt minder coördinatie dan het schrijven van letters. Het tempo zal bijgevolg hoger liggen. Wissel schrijven en werken op de computer af. Bij spelling draait het bijvoorbeeld niet om netheid, maar om de correcte schrijfwijze. Dit kan dus gerust op de computer gedaan worden.
- Zorg voor ondersteuning van het lichaam tijdens het spelen en het werken aan de tafel. De leerling zal zijn bewegingen beter kunnen coördineren en zijn aandacht meer op het spelen of leren kunnen richten. Zo zal hij meer kunnen opsteken uit de activiteit.

Een greep uit de tips om de schoolomgeving aan te passen aan de leerling met DCD:
- Rust, structuur, overzicht en duidelijk onderscheid zijn hier de kernwoorden.
- Zorg voor een goed ondersteunde zithouding zodat er geen onnodige energie besteed wordt aan het zitten. Een stoel met zijleuningen, eventueel in combinatie met een tafel met buikuitsparing, kan dit bieden.
- Laat alle persoonlijke plekken en spullen duidelijk in het oog springen door ze te markeren. Deel deze plekken bovendien op een vaste manier in.
- Voorkom zo mogelijk omstoten of botsen door de ruimte vrij te houden van onnodige voorwerpen. Door materiaal, brooddoos, drinkbeker en dergelijke in een bakje met laag opstaande rand te bewaren, help je het kind al een heel stuk op weg.
- De leerling zit best recht voor de leerkracht en het bord.  

Een greep uit de tips om de schoolse vaardigheden te ondersteunen:
- Ga op zoek naar het meest geschikte schrijfmateriaal voor de leerling met DCD. Vaak is dit materiaal dat weerstand biedt: schrijfmateriaal met een goed voelbare greep (driehoekig, geribbeld, gestippeld), een voelbaar eindpunt van de greep waar de vingertoppen tegen aan kunnen steunen (bijvoorbeeld door een elastiekje), gekorreld papier.
- Geef zoveel mogelijk visuele en verbale ondersteuning, zeker bij het aanbrengen van nieuwe vaardigheden. Doe deze eerst voor, herhaal dan en laat bij lange of ingewikkelde handelingen eerst het laatste stapje afmaken. Zo vergroot het gevoel van competentie bij de leerling.
- Pas werkbladen aan: werkbladen voor invulwoorden of waarop woorden slechts omcirkeld moeten worden, laten de leerling wel de cognitieve vaardigheid ontwikkelen, maar vragen minder van de motoriek.
- Laat de leerling mee zoeken naar manieren die hem helpen om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Zo kom je tot de best mogelijke aanpassingen.  

Bron: letop.be

Een boek met een stevige meerwaarde

Zoals de titel aangeeft, helpt dit boek leerkrachten om kinderen met DCD op school te begeleiden. Geen overbodige luxe als je bedenkt dat 5 of 10 procent van de kinderen DCD heeft. Nagenoeg iedere school heeft ermee te maken. Geschreven vanuit een ergotherapeutische invalshoek, biedt het een bruikbaar model.

In het eerste deel komt de theorie aan bod. De auteur legt uit vanwaaruit het begrip DCD gegroeid is. Ze benadrukt de vele onderlinge verschillen tussen kinderen met DCD. Niet alleen de ernst en/of de aard van de problemen bepalen deze verschillen. Ook de mate waarin het kind in staat is zijn beperkingen te compenseren. De auteur slaagt erin de kenmerken van DCD in een vijftal 'hoofdkenmerken' samen te vatten. Ze lijst eveneens gevolgen ervan voor de leerling en zijn leerkracht op. In dit eerste deel heeft de auteur het ook nog over de diagnose, behandeling en begeleiding van een kind met DCD. Ze schetst ook een werkmodel dat leerkrachten toelaat om situaties te analyseren en te beoordelen waarmee kinderen met DCD problemen hebben. Dit werkmodel is de ruggengraat van het ganse boek. Daarom moet dit zeker ook door de enthousiaste 'doe'-leerkracht die meteen aan de slag wil met de tips uit het boek, doorgenomen worden. De volgende delen zijn er immers op gebaseerd. In het tweede deel komt de leerling met DCD ruim aan bod. De auteur haalt hierbij een viertal relevante processen naar voren. Deze houden verband met de beperkingen in het handelen van de leerling:
• het bewegen,
• de communicatie,
• het motorische leren,
• de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het bewegen deelt de auteur in verschillende hoofdstukken op:
• het bewegen als sensomotorisch proces,
• de basismotoriek,
• het doelgerichte handelen of de praxis,
• de vaardigheden.

De communicatie, het motorische leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen elk één hoofdstuk aangemeten. De fysieke omgeving van de school en de figuur van de leerkracht komen in het derde hoofdstuk aan bod. Hier leest men hoe en waar de schoolomgeving voor leerlingen met DCD een extra hindernis kan zijn. Ook hoe men dit op een eenvoudige manier kan verhelpen. Het belang van de pedagogische opstelling van de leerkracht en zijn didactische aanpak krijgt extra nadruk. De schoolse vaardigheden en de vaardigheden die je nodig hebt om jezelf te verzorgen komen aan bod in het vierde en laatste deel. De schoolse vaardigheden die de auteur bespreekt, zijn:
• de balvaardigheden,
• het zitten,
• de constructieve vaardigheden,
• de fijnmotorische vaardigheden,
• het schrijven.

Waar blijven de DCD-tips dan, zul je denken? Samen met de verschillende voorbeelden staan ze tussen de tekst, in overzichtelijke tabellen. Bij elke DCD-tip vermeldt de auteur het doel. Daarbij hoort er altijd een concrete omschrijving. Naargelang de DCD-tip vind je in deze tabellen ook adviezen in verband met de begeleiding, de organisatie of een verdere differentiatie. Na elk hoofdstuk krijg je suggesties om verder te lezen over het onderwerp of tips waar je meer informatie kunt vinden. Een boek met een stevige meerwaarde.

Bron: Nieuwsbrief leren

Actueel

Contact

  • Postbus 365, 1270 AJ, Huizen 
  • T +31  (0)35 542 95 48 

Winkelwagen

 x 
Totaal: 0.00
Je winkelwagen is leeg