Je bevindt je hier: Home / Recensies / Recensie Verborgen regels

Recensie Verborgen regels

omslag-verborgen-regels-2014 siteGoed te gebruiken bij het (aan)leren van sociale vaardigheden

Niet uitgesproken regels en gewoonten. Je wordt verondersteld ze te kennen. Na het lezen van het boek Verborgen regels heb ik moeten constateren dat de meeste regels wel bekend zijn. Ze worden echter zo onbewust gebruikt dat ik verbaasd was over de hoeveelheid regels in de voorbeelden. Het is goed om hier nog eens bij stil te staan als je werkt met mensen met ASS, die moeite hebben sociale regels tot hun eigen te maken.
Er wordt stilgestaan bij het belang van het kennen van deze verborgen regels door sommige regels uit te leggen binnen bepaalde situaties. In dit boek worden, naast de voorbeelden, strategieën aangedragen om jezelf of anderen deze regels aan te leren. Enkele strategieën zijn de SOLVE methode (Speur - Observeer - Luister - Vertel - Educatie) en het SOCKSS model (Situatie - Opties - Consequenties - Keuzen - Strategieën - Simulatie).
Een leuk boek voor iedereen die met dit onderwerp te maken heeft. Door de hoeveelheid aan voorbeelden is het goed te gebruiken bij het (aan)leren van sociale vaardigheden.
Bron: Engagement/NVA

 

Interessant voor hen die werken met leerlingen met een autisme spectrumstoornis

Dit boek is geschreven voor hen die werken met een veel voorkomende doelgroep in onze organisatie: de kinderen en jongeren met sociale cognitieproblemen; voor deze kinderen zijn de ‘verborgen regels’ van de sociale interactie tussen mensen niet duidelijk. Het doel van dit boek is lezers zich bewust te laten maken van die ongeschreven, verborgen regels, hun ongrijpbaarheid en hun gevolgen. Het boek bevat na een algemene introductie een aantal strategieën om de verborgen regels over te brengen.
In het laatste hoofdstuk wordt een aantal terreinen van ongeschreven regels gepresenteerd zoals ‘openbaar vervoer’, ‘vriendschap’, ‘op verjaardagsfeestjes’, ‘in gezelschap’. Interessant voor hen die werken met leerlingen met een autisme spectrum stoornis.
Bron: Beeldspraak

 

Soort receptenboekje, van harte aanbevolen

Doordat mensen interactie met elkaar hebben, ontstaan er gewoontes bij het met elkaar omgaan. Om te overleven heb je dus sociale vaardigheden nodig. Bij de meeste mensen komen die vanzelf. Bij hen ontstaat ook de vaardigheid om regels die situaties beheersen juist in te schatten en moeiteloos in acht te nemen. Anderen hebben daar veel meer moeite mee; sommigen moeten ze zelfs zonder inzicht leren. Ze zullen ze nooit snappen of aanvoelen, maar hebben ze wel nodig om te kunnen functioneren. Te denken valt dan aan mensen met ASS, ADHD of Gilles de la Tourette. Dit boek is voor hen geschreven.
Het is een soort receptenboekje. Na een inleiding over verborgen regels en het belang daarvan komen de strategieën om deze regels te leren aan bod. Dit is een heel belangrijk onderdeel van de publicatie en beschrijft onder andere verschillende modellen van aanpak van het leerproces. Want het kost natuurlijk wel veel inspanning om het een en ander geleerd te krijgen. Meer dan de helft van het boek beschrijft de regels op diverse terreinen van het dagelijkse leven: op het toilet, verjaardagsfeestjes, kleding, eten, openbaar vervoer, beeldspraak en uitdrukkingen en nog veel meer. De meeste zijn uitgesplitst.
Om een voorbeeld te geven: op verjaardagsfeestjes bevat de volgende onderdelen: voor het feestje, tijdens het feestje, de verjaardagstaart, cadeautjes. M.b.t. de taart staan de volgende regels genoemd:
- Alleen de jarige mag de kaarsjes uitblazen,
- Misschien vind je de taart niet mooi, maar zeg niet dat hij lelijk is,
- Als je denkt dat je de taart niet lekker vindt, zeg dan alleen ‘Nee, dank je’ als je een stukje krijgt aangeboden,
- Wacht tot de jarige alle kaarsjes heeft uitgeblazen en klaar is met het snijden van de hele taart, voordat je een stuk op je bord legt.

Het geeft naar mijn mening een duidelijk beeld over het boek. Heel gedetailleerd met voor ons vanzelfsprekende zaken. Je leert ze in de normale situatie al doende, maar als je dat niet kunt, ben je in gezelschap een echte hork en op den duur sociaal geïsoleerd .Het is heel handig als je de regels niet allemaal meer moet bedenken voor je kind, leerling, pupil. Dat werk is nu al voor je gedaan. En het geeft ook een idee, hoe je het zou kunnen doen op gebieden die niet beschreven zijn. Want: uitputtend kan zo’n boekje natuurlijk nooit zijn. Het is ook niet aan te bevelen de tweede helft van voor naar achter door te lezen. Het is een naslagwerk en moet ook zo gebruikt worden. Ik denk dat het een aanwinst kan zijn voor ouders en professionals die te maken hebben met kinderen met de genoemde stoornissen. Van harte aanbevolen.
Bron: Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders

 

Praktisch boek voor ouders

Sociale interactie speelt in onze samenleving een belangrijke rol. Bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis als PDD-NOS, het Syndroom van Asperger, NLD, ADHD of ADD ontbreken echter vaak de vaardigheden die ze nodig hebben om in onze sociale wereld te kunnen (over)leven. In het boek Verborgen regels gaat het over kinderen met (een van) deze stoornissen. Kinderen met een normale of hogere intelligentie, kinderen met een goed taalgebruik, bij wie de sociale cognitie zich niet goed ontwikkelt. Dat wil zeggen dat hun sociale waarneming, de begripsvorming en het logisch denken op sociaal gebied hen vaak problemen oplevert.
De auteurs van Verborgen regels richten zich op de ouders van een andere betrokkenen bij deze kinderen. Als zij zich bewust worden van de verborgen regels, de ongeschreven wetten, hun ongrijpbaarheid en hun gevolgen, dan kunnen zij het kind dat daar problemen mee heeft beter begeleiden. Het is moeilijk alle verborgen regels uit te leggen, maar zodra iemand ze overtreedt worden ze pijnlijk duidelijk. Sommige voorbeelden in het boek zullen in eerste instantie grappig overkomen, maar de gevolgen van het niet kennen of niet navolgen van de verborgen regel kan ernstige gevolgen hebben. Een kind voelt zich verkeerd begrepen, wordt gepest, genegeerd of voor schut gezet. Het kind van op z’n minst raar gevonden worden, maar ook buiten de groep komen te staan.
Dit gebeurt bijvoorbeeld door het niet begrijpen van de verborgen regels van lichaamstaal. Daaruit blijkt vaak duidelijker dan uit woorden hoe iemand zich voelt. Verborgen regels verschillen per leeftijd, per sekse, per gezelschap en per cultuur en doen zich voor in verschillende situaties: thuis, op school en in het openbare leven, zoals tijden een etentje in een restaurant maar ook op een politiebureau na een vermeend vergrijp. Aan de hand van een aantal gevarieerde strategieën en technieken geven de auteurs handreikingen om kinderen verborgen regels te leren begrijpen. Daarbij gaat het dikwijls om delicate kwesties, die het kind niet met iedereen zal kunnen delen. Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon kan positief werken. Iemand die het kind empatisch, respectvol en niet veroordelend benadert, die het kan helpen bepaalde situaties te begrijpen en sociale vaardigheden kan aanreiken. Deze vertrouwenspersoon kan iemand zijn uit het eigen gezin, een leerkracht, een mentor of een goede vriend of vriendin. Echter, zoals in de inleiding van het boek wordt gesteld door Clare Sainsbury, een vrouw met het syndroom van Asperger: ‘Echte sociale blunders moeten vermeden worden, maar je moet ook erkennen dat mensen met een autismespectrumstoornis nooit ‘normaal’ zullen zijn en dat dat ook nooit van hun verwacht mag worden.’ Met dit besef van de realiteit in de hand wordt een tweede belangrijk advies afgegeven door de auteurs: gebruik een ‘hulpkaart’, een handzaam kaartje ter grootte van een creditcard, dat het kind altijd bij zich draagt, gemaakt samen met ouders of leerkracht en waarop hij aan de hand van een script op elk gewenst moment zien hoe hij moet omgaan met zijn problemen in sociale situaties. Belangrijke tips die niet alleen voor hem, maar ook voor zijn omgeving belangrijk zijn te weten. Voor sommige, denk aan leraren of politie, kan het bovendien goed zijn aan de achterkant van het kaartje een korte verklaring van de oorsprong van het gedrag te vermelden, samen met het telefoonnummer van ouders of vertrouwenspersoon die gebeld kunnen worden.
U zult als ouder van of betrokkene bij een kind met deze problemen veelvuldig de situaties herkennen die per leefterrein in dit boek worden genoemd: op het toilet, op verjaardagsfeestjes, kleding, eten, openbaarvervoer, vriendschap, in gezelschap, op school, bij anderen. Zo ook de misverstanden die beeldspraak en uitdrukkingen kunnen veroorzaken. Wat uit deze uitgave geconcludeerd kan worden is dat kinderen met problemen in de eerste plaats begripvolle omgeving nodig hebben, die hun denk- en belevingswereld begrijpt en van daaruit kan uitleggen hoe het ander zou kunnen. Lezers worden dan ook uitgenodigd zelf aan de slag te gaan door uitgaande van de eigen situatie een lijstje te maken van verborgen regels en hoe daarmee om te gaan, gericht op dat unieke kind met zijn unieke behoefte.
Bron: Balans Magazine 


Een handig, praktisch boek

Er is een groep kinderen die moeite heeft om sociale regels te begrijpen en toe te passen (sociale cognitieproblemen). Deze komen met name voor bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis als PDD-NOS, ADHD en ADD, Gilles de la Tourette e.d.
Voor deze kinderen zijn de ‘verborgen regels’ van de sociale interactie niet duidelijk. Hierdoor ervaren ze in sociale situaties veel problemen. Dat kan leiden tot teruggetrokken of druk of clownesk gedrag. Zij kunnen angstig worden en zich uiten door woedeaanvallen of agressief gedrag. Daardoor zijn deze kinderen kwetsbaar. Zij hebben handvatten nodig en wel levenslang. Dit boek is een hulpmiddel dat ons meer kan leren over verborgen sociale informatie (verborgen regels), waar wij als professionals/verzorgers bewust van moeten zijn (lichaamstaal, per leeftijd, per sekse, per gezelschap, culturen e.d.).
De auteurs beschrijven enkele bruikbare modellen. Als eerste het SOCKSS-model (situatie, opties, consequenties, keuzes, strategieën, simulatie). Vervolgens wordt o.a. de SOLVE-methode besproken (speur, observeren, luister, vertel, educatie). Ook wordt het werken met sociale verhalen beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op terreinen van verborgen regels. Afgesloten wordt met aanbevolen literatuur. Het betreft een handig, praktisch boek.

Bron: Zorg Primair

Actueel

Contact

  • Postbus 365, 1270 AJ, Huizen 
  • T +31  (0)35 542 95 48 

Winkelwagen

 x 
Totaal: 0.00
Je winkelwagen is leeg