Je bevindt je hier: Home / Recensies / Recensie Meisjes en vrouwen met Asperger

Recensie Meisjes en vrouwen met Asperger

meisjes-asperger siteEen onthullend boek

Tony Attwood, psycholoog, geeft een duidelijke opsomming van de kwantitatieve en kwalitatieve verschillen tussen jongens en meisjes met Asperger. Catherine Faherty, onderwijspsychologisch specialist in het autismespectrum, pleit voor vrouwensteungroepen waar specifieke problemen van vrouwen met Asperger aan de orde kunnen komen en waar zij begrip kunnen ontvangen van gelijkgestemden. Sheila Wagner, die veel schrijft over onderwijs en autisme, pleit voor een snellere diagnose bij meisjes met Asperger en voor speciale onderwijsprogramma’s voor deze meisjes. En zo beschrijven nog zes auteurs, in totaal negen, de specifieke problemen van meisjes en vrouwen met Asperger, elk vanuit hun eigen deskundigheid. De laatste drie auteurs zijn zelf vrouwen met Asperger. Meisjes met Asperger krijgen minder dan jongens de juiste diagnose, waarschijnlijk omdat ze zich meer terugtrekken en zich aanpassen en zo thuis en op school niet als lastig worden ervaren. Een onthullend boek, een blijk van erkenning waaraan al zo lang behoefte was. Niet alleen wordt de vrouwelijke kant van het syndroom naar voren gehaald, het boek biedt ook veel informatie en steun voor ieder die te maken heeft met meisjes en vrouwen met Asperger.
Bron: NBD|Biblion


Van harte aanbevolen

Hoeveel meisjes en vrouwen met autisme zijn er eigenlijk? En wat kenmerkt autisme bij vrouwen? Is dat wat anders dan bij mannen? We kunnen deze vragen niet goed beantwoorden, omdat er zo weinig onderzoek is gedaan naar autisme bij vrouwen. Ervaringsverhalen van vrouwen met autisme, zoals Temple Grandin, Liane Holiday Willey, Gunilla Gerland en in ons land Baukje van Kesteren en Karin van den Bosch (in haar artikelen voor onder meer Engagement) geven ons wel enig inzicht. Net als het boek Meisjes en vrouwen met Asperger, geschreven door onder andere Tony Attwood en Temple Grandin.

Autisme vooral een mannendiagnose?

Naar schatting is van alle mensen met autisme en een normale tot hoge intelligentie, ongeveer driekwart man, en een kwart vrouw. In de hulpverlening is de verhouding ongeveer 1 vrouw op 10 mannen. Zijn er zo weinig meisjes en vrouwen met een normale begaafdheid en autisme of worden ze niet altijd als zodanig herkend? Kan het zijn dat veel meisjes en vrouwen met autisme en een hoge intelligentie hun autisme niet ontdekt zien, zijzelf en hun omgeving geen idee hebben dat de problemen waarmee ze worstelen voortvloeien uit het autisme?
Het is opvallend dat veel vrouwen die op latere leeftijd de diagnose stoornis van Asperger of PDD-NOS krijgen, eerder behandeld zijn voor depressie, angststoornissen, obsessief gedrag, borderline en/of anorexia. Het duurde bij hen lang voordat hun autisme werd herkend als ‘onderliggende’ oorzaak van de door hen ervaren problemen. Hoe komt dit?

Fascinaties voor literatuur, kunst en dieren

Een kenmerk van autisme is dat iemand eenzijdige interesses heeft. Bij meisjes en vrouwen met Asperger gaat nogal eens hun grootste interesse uit naar dieren, klassieke literatuur en menswetenschappen, zo is uit klinische observatie gebleken. En wanneer die belangstelling dan ook nog eens vooral gericht is op paarden of huisdieren, wordt dit al gauw afgedaan als kenmerkend voor meisjes, en wordt niet gedacht aan de stoornis van Asperger.
Bij jongens en mannen met een encyclopedische kennis op gebieden als transportmiddelen, ruimtevaart of computers wordt sneller verondersteld dat zij Asperger zouden kunnen hebben.

Uiteenlopende carrières

De fascinatie van tienermeisjes met Asperger voor klassieke literatuur, zoals de toneelstukken en werken van Shakespeare, leidt op latere leeftijd soms tot een carrière als schrijver, dichter of wetenschappelijk medewerker in de literatuur. Anderen kiezen de weg van de kunst. In een interview in Volkskrantmagazine (09-02-2008) liet kunstenaar Gerti Bierenbroodspot weten ’dat ze er onlangs achter is gekomen dat ze het syndroom van Asperger heeft. Althans, het lijkt erop.’
Weer andere vrouwen met autisme kiezen voor opleidingen en carrières die inzicht geven in menselijk gedrag en interacties, zoals psychologie of orthopedagogiek.
Temple Grandin, vermoedelijk de bekendste vrouw met Asperger in de wereld, is hoogleraar aan de Colorado State University en professioneel ontwerper van diervriendelijke methoden om met vee om te gaan. Zij schrijft haar succes toe aan de mogelijkheid om details te herinneren, eigen aan haar visueel geheugen. Een paar maanden geleden was de BBC documentaire over haar, ‘The woman who thinks like a cow’ (ik vertaal het liever als ‘De vrouw die ook kan denken als een koe’), in ons land op tv te zien.

Relaties en vriendschappen

Veel vrouwen met autisme leven als vrijgezel, opgaand in hun werk. Sommigen zijn getrouwd (zie bijvoorbeeld het boek Partners in autisme van Cis Schiltmans). Ik spreek binnen de NVA ook vrouwen die veel van het gedrag van hun man of hun zoon of dochter met autisme in hun (schoon)moeder herkennen. Die (schoon)moeders hebben dan op geheel eigen wijze geprobeerd de rollen van ‘echtgenote’ en ‘moeder’ te vervullen. Hun kinderen vonden het vaak moeilijk om hen te begrijpen. Zij hebben soms geleden onder moeders gedrag, dat zij beschrijven als excentriek, perfectionistisch, of ondoorgrondelijk en afstandelijk. Voor zowel deze moeders als voor hun partners en kinderen zal dit een worsteling geweest zijn, waar we nog maar weinig kennis over hebben.
In het boek Meisjes en vrouwen met Asperger schrijft Temple Grandin onder meer hoe zij tijdens haar groei naar volwassenheid veel huwelijksproblemen om haar heen zag. ’Ik heb toen nooit een huwelijk gezien waarvan ik me kon voorstellen dat ik er gelukkig in zou zijn. Er was geen enkel bevredigend huwelijksmodel waarop ik verder kon bouwen.’ Grandin is bang dat veel ouders en specialisten niet begrijpen dat de emotionele verbondenheid na verliefdheid en houden van niet de grootste motivator is in de levens van bepaalde subcategorieën van vrouwen met autisme, maar dat ‘bevredigend werk’ voor hen een veel sterkere drijfveer is die hun leven betekenis geeft.
Ook op het gebied van bijvoorbeeld vriendschap worden van meisjes met Asperger/PDD-NOS vaardigheden vereist die ze niet vanzelf ontwikkelen, maar die ze aangeleerd moeten krijgen via oefenen; in het boek Meisjes en vrouwen met Asperger zijn hiervoor duidelijke instructies en schema’s van niveaus van relaties opgenomen.

Intuïtie en cognitie

Zowel vrouwen als mannen met autisme lopen tegen het probleem aan dat zij non verbale communicatie (lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen) moeilijker kunnen interpreteren. Daar waar anderen direct vanuit hun intuïtie en gevoel kunnen reageren, moeten mensen met autisme dit via hun denken doen. Cursussen mind reading (in boekvorm en dvd) kunnen hen hierbij soms helpen. Vrouwen met autisme missen dan nog eens extra de intuïtieve vaardigheden voor wat betreft de ‘typisch vrouwelijke’ wens om ‘emotioneel de zorg voor anderen op zich te nemen’. Dit leidt tot extra onbegrip in hun omgeving.

Uit de schaduw

Met dit artikel wil de NVA de meerwaarde onderstrepen van het vertaalde boek Meisjes en vrouwen met Asperger van uitgeverij Pica: de erkenning van het feit dat vrouwen en meisjes met Asperger en PDD-NOS hun eigen specifieke problemen hebben. Het is de hoogste tijd dat meisjes en vrouwen met een normale begaafdheid en autisme begrip en aandacht krijgen voor de problemen waarmee zij mee worstelen en geconfronteerd worden. Het boek Meisjes en vrouwen met Asperger geeft deze vrouwen een stem en een gezicht. Er komen alleen vrouwen aan het woord (met uitzondering van Tony Attwood) en er worden onderwerpen behandeld als relaties, opleiding en carrière, eigenwaarde, puberteit en adolescentie. Vrouwen met Asperger beschrijven hun goede en slechte ervaringen en geven een openhartig kijkje in hun leven in de hoop daarmee andere meisje en vrouwen met Asperger of andere vormen van autisme te helpen. Daarnaast bieden autoriteiten op het gebied van autisme in hun bijdragen praktische tips en achtergrondinformatie.
In het voorwoord van het boek beschrijft een vrouw met autisme hoe zij vroeger, toen zij in groep acht lagere school zat, tijdens het verplichte uurtje seksuele voorlichting ‘afwezig raakte’ en naar het plafond staarde; de leerkracht liet haar liet begaan omdat ze dacht dat zij verlegen was met het onderwerp. In werkelijkheid wilde het meisje niet langer naar de juf luisteren omdat deze onjuiste informatie had gegeven over de embryonale ontwikkeling en het meisje geen aandacht wenste te besteden aan iemand die er zo duidelijk niets vanaf wist.

Tot slot

Meisjes en vrouwen met autisme: origineel, puur, eerlijk, logisch denkend, non-conformistisch, authentiek, nooit uit op effectbejag, inhoud belangrijker vinden dan de vorm. Je zou hopen dat we meer van dit type tienermeisjes en vrouwen tegenkomen in onze nabije omgeving en wereld. Ik kan het boek van harte aanbevelen voor adolescenten en vrouwen met autisme, voor familieleden en ouders van een dochter met (vermoeden van) autisme, voor leerkrachten die vaker dan ze zelf beseffen een meisje met autisme in hun klas zullen hebben, voor psychiaters en psychologen, voor allen die geïnteresseerd zijn in mens en maatschappij en in de rol van vrouwen in onze maatschappij, en voor de (toekomstige) vriendinnen en vrienden van meisjes en vrouwen met autisme.
Bron: Engagement/NVA

 

Een eye-opener

Meisjes en vrouwen met het syndroom van Asperger hebben vaak de ervaring ‘nergens bij te passen.’ Vaak weet de professional niet of onvoldoende wat hij of zij met een meisje of vrouw met Asperger aan moet en hoe op dat ‘rare’ en onverklaarbaar gedrag gereageerd moet worden. Meisjes met Asperger hebben hun eigen specifieke problemen, maar worden vaak over het hoofd gezien binnen het autismespectrum (ASS). De meerderheid van de ASS-diagnoses betreft namelijk jongens en mannen.
Het indringende boek Meisjes en vrouwen met Asperger probeert erkenning te krijgen voor de bijzondere positie van deze doelgroep. Deze meisjes en vrouwen hebben steun en kennis nodig om te zijn zoals zij zijn, zonder een leven lang met een onzichtbare worsteling bezig te zijn. In het algemeen geldt dat meisjes met Asperger heel voorzichtig moeten zijn in het kiezen van vrienden en vriendinnen. Vroege voorlichting over de lichamelijke, mentale en emotionele veranderingen tijdens de puberteit en hoe er mee om te gaan is essentieel.
Deze van oorsprong Britse publicatie laat op praktijkgerichte wijze professionals op het gebied autisme aan het woord. Tevens doen vrouwen met Asperger zelf openhartig hun verhaal. Naast de genoemde onderwerpen komen onder meer aan de orde relaties, opleiding, werk, eigenwaarde en het moederschap.
Een ‘eye-opener’ en advies voor een ieder die omgaat met het fenomeen ‘Asperger’ in relatie met meisjes en vrouwen.
Bron: Losbandig

 

Zeker de moeite waard

Binnen het reguliere basis- en voortgezet onderwijs is het al heel gewoon dat in een van de groepen een kind met een vorm van autisme het onderwijs volgt. Veelal zijn het jongens met de diagnose Asperger of PDD-NOS, die wel of niet met ambulante begeleiding het onderwijs kunnen volgend. De meeste van deze jongens hebben de diagnose gekregen toen ze al op de basisschool zaten. Ze vielen op door al dan niet storend gedrag. Als ik zelf terugkijk op mijn ondertussen alweer vele jaren onderwijservaring, dan zijn het steeds jongens die door hun gedrag opvielen en waarvoor actie ondernomen moest worden. Meisjes met dezelfde diagnose ken ik niet. Dat is ook wat in dit boek Meisjes en vrouwen met Asperger beschreven wordt. Voor iedere tien jongens waarbij de diagnose Asperger wordt gesteld, is er één meisje. En dat terwijl dit volgens diepgaander onderzoek één op de vier zou moeten zijn. In het boek word beschreven waarom bij meisjes de kenmerken van Asperger veel minder lijken voor te komen. Elk hoofdstuk is geschreven door een vrouwelijke ervaringsdeskundige op dit gebied. Ofwel omdat de auteur zelf Asperger heeft, of omdat zij veel ervaring heeft opgedaan in de begeleiding van meisjes en vrouwen met Asperger. In dit boek komt aan bod hoe meisjes met Asperger tegen hun leeftijdsgenootjes aankijken, hoe zij omgaan met vriendinnetjes. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn puberteit en adolescentie, relaties, opleiding en carrière en eigenwaarde. Dit boek is zeker de moeite waard om gelezen te worden. Het is gemakkelijk leesbaar, vooral doordat het in tien, niet al te lange, hoofdstukken is verdeeld, die steeds door een andere auteur zijn geschreven.
Bron: Tijdschrift voor Remedial Teaching

Actueel

Contact

  • Postbus 365, 1270 AJ, Huizen 
  • T +31  (0)35 542 95 48 

Winkelwagen

 x 
Totaal: 0.00
Je winkelwagen is leeg